Jdi na obsah Jdi na menu
 


kapitola 17

Když jsem se dozvídala o lidskosti a o nebeském vý­znamu každé duše, cítila jsem zahanbení. Žíznila jsem po dalším světle a poznání. Nebesa se opět svinula a já jsem uviděla zeměkouli kroužící ve vesmíru. Ze Země vystřelovala světla jako z majáku. Některé bylo zřetel­né a řítilo se k nebi jako jasný laserový paprsek. Jiné připomínalo slabé blikání kapesní svítilny a další byla pouhá jiskřička. Velmi mě překvapilo, že ty záblesky energie představovaly modlitby lidí.

 

Dívala jsem se na anděly pospíchající na modlitby odpovědět. Pomáhali ze všech sil a při svém poslání doslova pluli od osoby k osobě, od modlitby k modlit­bě, naplněni láskou a radostí z práce. Těšilo je, že nám mohou pomáhat a zvláště se radovali, když se někdo modlil tak intenzívně a s dostatkem víry, že směli rea­govat okamžitě. Vždy odpovídali nejdřív na jasné a zá­řivé prosby a potom postupně na jednu za druhou, až žádná nezbyla. Postřehla jsem, že opakující se pokrytec­ké modlitby vydávají jen velmi málo světla nebo vůbec žádné a mnohé z nich jsou němé.

 

Řekli mi jednoznačně, že všechny modlitby obsahují­cí prosbu dojdou vyslyšení. Když máme nějakou obrov­skou potřebu nebo se modlíme pro dobro ostatních lidí, paprsky letí přímo a jsou hned vidět. Neexistuje vý­znamnější modlitba než matky za své děti. To jsou nej­ryzejší prosby, protože v sobě mají velkou naléhavost a občas i pocit zoufalství. Matka má schopnost dát své srdce svým dětem a neodvolatelně zapřísahat Boha, aby pro ně něco udělal. Nám všem je dána schopnost při­blížit se svými modlitbami k Bohu.

 

Jakmile vyslovíme prosbu, musíme se od ní odpou­tat a věřit, že Bůh má tu moc a odpoví na ni. Všechny naše potřeby zná a jen čeká, kdy ho požádáme o po­moc. Disponuje veškerou silou, díky níž může modlit­by vyplňovat, ale omezují ho jeho vlastní zákony a na­še vůle. Musíme mu věřit. Pokud ho o něco požádáme a nebudeme mít pochybnosti, dočkáme se.

 

Naše modlitby za ostatní mají obrovskou moc, ale mohou být splněny, jestliže neomezují svobodnou vůli druhých - nebo na tak dlouho, dokud nepoškozují je­jich potřeby. Bůh nás musí nechat jednat samostatně, ale také nám chce všemožně pomoci. Pokud víra našich přátel slábne, síla našeho ducha je může doslova po­zvednout. Když někdo onemocní, naše modlitby plné víry mu často mohou poskytnout sílu k uzdravení ­jestliže ta nemoc nepatří mezi zážitky potřebné k jeho růstu. Pokud se zdá, že se jeho konec blíží, nesmíme za­pomenout požádat o vykonání boží vůle, jinak bychom osobě, která prochází přerodem, mohli ublížit konflik­tem zájmů. Dosah naší pomoci druhým je nezměrný. Dokážeme udělat pro své rodiny, přátele a ostatní lidi mnohem víc, než si vůbec umíme představit.

 

Vše vypadá tak jednoduše - zpočátku na můj vkus až příliš. Vždy jsem považovala modlitbu za cvičení, které musí trvat hodiny. Myslela jsem si, že Pána otra­vujeme a musíme v modlení pokračovat tak dlouho, až se něco stane. Vytvořila jsem si vlastní systém. Požáda­la jsem o něco, co jsem považovala za nutné. Potom jsem se uchýlila k podplácení, narážkám na to, že mi má pomoci ve svém vlastním zájmu. Pokud jsem ne­uspěla, začala jsem prosit, nabízet mu zvláštní důkazy poslušnosti nebo obětování, abych si získala jeho po­žehnání. Zoufale jsem škemrala; a když jsem zase ne­měla úspěch, rozzuřila jsem se. Tento postup způsobil, že jsme získala mnohem méně odpovědí na své mod­litby, než jsem doufala. Teď už chápu, že tento způsob byl ukázkou pochybností. Tyto triky pramenily z nedo­statku víry v jeho ochotu, byly založené na samotné hodnotě mých potřeb. Pochybovala jsem, jestli je spra­vedlivý nebo vůbec schopný a dokonce jsem si nebyla ani jistá, jestli mi naslouchá. Všechny tyto pochybnosti vystavěly mezi mnou a Bohem překážku.

 

Bůh nejenže naše modlitby slyší, ale ví o našich po­třebách velmi dobře a daleko dříve než my. On a jeho andělé ochotně odpovídají na naše prosby. Bůh má ne­dosažitelnou výhodu. Zná naši minulost, budoucnost i vnitřní potřeby. Ve své bezbřehé lásce reaguje na na­še požadavky v souladu s touto vnitřní a vševědoucí perspektivou. Splňuje dokonale všechny modlitby. Teď už vím, že nemusím své prosby opakovat stále dokola, jako bych předpokládala, že mi nerozumí. Potřebuji pouze víru a trpělivost. Dal nám svobodnou vůli a my necháváme na jeho vůli, jak bude zasahovat do našeho života, pokud ho přizveme.

 

Je důležité poděkovat Bohu za vše, co dostáváme. Vděčnost je věčná ctnost. Musíme pokorně žádat a má­me vděčně přijímat. Čím víc vděku za jeho požehnání cítíme, tím šířeji otevíráme cestu pro další požehnání. Překypuje touhou obdařit nás. Jestliže otevřeme svoje srdce a mysl, abychom mohli přijímat jeho požehnání, budeme i my naplněni až po okraj. Budeme vědět, že žije. Můžeme se podobat andělům a pomáhat potřeb­ným. Při modlitbách a službě bude naše světlo vždycky zářit. Služba je tím olejem v našich lampách, který se vytváří soucítěním a láskou.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář